โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ปี พ.ศ.2537 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงประสานงานกับชาวบ้านกอกและสภาตำบลบ้านเป็ด  เพื่อขอรับการสนับสนุนใช้พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ป่าช้าบ้านกอก)
เป็นสถานที่ตั้งสาขาโรงเรียน  สภาตำบลบ้านเป็ดได้ยินยอม และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการสร้างได้ในปีเดียวกัน คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (สศวจ.) อนุญาตให้เปิดสอนได้
วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สาขาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ชื่อว่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 มีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

      ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ห้องเรียน  ระดับมัธยมปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 11 ห้องเรียน  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  13 คน  นักการภารโรง 1 คน
และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 178 คน  และมีนายสำเนียง  มิ่งขวัญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ปญญา  โลกสมิ  ปชโขโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต)

วิสัยทัศน์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  มุ่งพัฒนาคน  ให้มีคุณธรรมนำความรู้  ควบคู่ไปกับการนำหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  และสวนพฤษาศาสตร์  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ตราสัญลักษณ์