นาย ....................... ผู้
คณะกรรมการ

   
พระ .................
ผู้แทนครอบครัวศาสนา
พระ ..........
ผู้แทนองค์กรศาสนา

 

     
 
ผู้แทนครู
 
ผู้แทนศิษย์เก่า
 
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

     
 
ผู้แทนผู้ปกครอง
 
ผู้แทนชุมชนชุมชน