JPP 4032
 
1499191
 
14992211
 
นางอภิรดี จำนงค์ศิริ
พนักงานราชการ
ดูแลนักเรียนเรียนร่วม
นางสาววีรยา ปะทานัง
พนักงานราชการ
ครูสอนนักเรียนพิเศษ
นายการัณยภาส ยินดีรัมย์
พนักงานราชการ
ครูสอนนักเรียนพิเศษ

 

4
 
 
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูธุรการ