1
นางอังคณา   พิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 JPP 4039
นางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน