2

นายสุวิทย์ดิษฐเนตร
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 0 ปิตุ๊ ภวัต
นางผานิตย์โยธาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์หัสพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประเวสนามสีฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

Dash ชัยวัฒน์  
 นายสุทธิพงษ์โคตรสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
นายชัยวัฒน์หายักวงษ์ 
ครูอัตราจ้าง
 
 

 

     
     

 

 

     
     

 

     
     

 

     

 

    007 6