ชื่อ - นามสกุล :นางพนาพร อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย