[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานการศึกษา
e-Learning

หน่วยงานภายใน

นวัตกรรมทางการเรียน


เว็ปที่น่าสนใจระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 101 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   ระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ปรับปรุง
  
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ปี พ.ศ.2537 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงประสานงานกับชาวบ้านกอกและสภาตำบลบ้านเป็ด  เพื่อขอรับการสนับสนุนใช้พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ป่าช้าบ้านกอก)
เป็นสถานที่ตั้งสาขาโรงเรียน  สภาตำบลบ้านเป็ดได้ยินยอม และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการสร้างได้ในปีเดียวกัน คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (สศวจ.) อนุญาตให้เปิดสอนได้
วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สาขาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ชื่อว่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 มีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

      ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ห้องเรียน  ระดับมัธยมปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 11 ห้องเรียน  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  13 คน  นักการภารโรง 1 คน
และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 178 คน  และมีนายสำเนียง  มิ่งขวัญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ปญญา  โลกสมิ  ปชโขโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต)

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  มุ่งพัฒนาคน  ให้มีคุณธรรมนำความรู้  ควบคู่ไปกับการนำหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  และสวนพฤษาศาสตร์  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ตราสัญลักษณ์

 

ผลงาน

1.เกียรติบัตรขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พ.ศ.2553

2.ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา  2556  กิจกรรมเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเห็น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  18-20  กุมภาพันธ์ 2557
3.ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา  2555  กิจกรรมทำอาหาร  ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น  ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น  วันที่  13-15  กุมภาพันธ์  2556
4.สถานศึกษาพอเพียง  ปีการศึกษา  2555  กระทรวงศึกษาธิการ
5.ผ่านการรับรองมาจรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)  จาก  สมศ. วันที่  29  ธันวาคม  2556
6.ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนสุจริต  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556  โดย สพม.25 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557
7.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  2556  ณ  วันที่ี  29  มีนาคม  2556
8.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชมรม To Be Number One  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
9.รางวัลคะแนนพัฒนาการผลสัมฏทธิ์ทางการเรียน  (O-net)  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น  11.09  คะแนน
10.รางวัลที่  1  คะแนนรวมสอบ  O-net  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
11.รางวัลที่  1  คะแนนรวมสอบ  O-net  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
12.นักกีฬาชนะเลิศกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย  กีฬาเทควันโด  ปี พ.ศ. 2555
13.รองชนะเลิศอันดับ  1  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ  โครงการขอนแก่นโลกสีเขียวหัวใจสีเขียน  ปีการศึกษา  2555  จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
14. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
15. รางวัลชมเชยอันดับ 4 การแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประะถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
16. ชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
17. เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

18.เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

19.เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

20.เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

21.เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดี่ยวโปงลาง ระดับภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ ระดับชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67